Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro aplikaci Elektrotéka provozované společností LPE s.r.o. se sídlem Nad Přehradou 1372/2, PSČ: 635 00 Brno, IČO: 25547461, DIČ: CZ25547461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 32327 (dále jen „LPE“ nebo „poskytovatel“) na internetové adrese www.elektroteka.cz a moje.elektroteka.cz (dále jen „Aplikace“). Poskytovatel je plátcem DPH.
 2. Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele lpe.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

II. Smlouva o poskytování služeb

 1. Smlouvou o poskytování služeb se rozumí smlouva uzavřená v souladu s občanským zákoníkem (§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) mezi poskytovatelem a objednavatelem pro čerpání služeb Aplikace.
 2. Na základě smlouvy a zakoupení předplatného Vám LPE jako poskytovatel poskytne přístup do Aplikace za účely využívání služeb. Službou se rozumí přístup do Aplikace s databází odborných textů (dále jen „materiály“).
 3. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv Aplikaci a materiály v ní nahrané aktualizovat nebo upravit, aniž by byl povinen o tom informovat objednavatele.
 4. Chce-li objednavatel uzavřít s poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb, musí si nejprve sám registrovat klientský účet v Aplikaci, zvolit požadovanou formu předplatného Aplikace a doplnit údaje o své platební kartě pro následné placení příslušného poplatku za předplatné. Tím je vytvořena objednávka. K uzavření smlouvy dochází akceptací objednávky ze strany poskytovatele, o čemž je objednavatel informován po splnění všech kroků registrace klientského účtu v Aplikaci. Po uzavření smlouvy o poskytování služeb získá objednavatel neprodleně přístup do svého klientského účtu Aplikace k využívání služeb poskytovatele.
 5. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na předem stanovené časové období v závislosti na druhu zvoleného předplatného za službu. Smlouva o poskytování služeb se automaticky prodlužuje po ukončení předplatného na období shodné s předchozím předplatným obdobím a objednavateli je automaticky z platební karty stržen příslušný poplatek za předplatné.
 6. V případě, že si objednavatel nepřeje automaticky obnovit předplatné po ukončení aktuální doby předplatného, je nutné v rámci klientského účtu zrušit objednané předplatné a ukončit smlouvu o poskytování služeb dle čl. VII těchto podmínek.
 7. V rámci klientského účtu může objednavatel spravovat svá předplatná za službu a spravovat samotný klientský účet.

III. Cena služeb a platba předplatného

 1. Cena za služby je stanovena částkou uvedenou u vybraného předplatného.
 2. Ceny služeb jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH. Objednavatel obdrží služby za cenu platnou v okamžiku uzavření smlouvy o poskytování služeb. V případě následného prodloužení smlouvy a předplatného obdrží objednavatel služby za cenu platnou v okamžiku prodloužení smlouvy a předplatného.
 3. V okamžiku potvrzení objednávky a uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo prodloužení smlouvy o poskytování služeb se strhnou objednavateli z platební karty finanční prostředky ve výši dle zvolené formy předplatného při registraci klientského účtu nebo dle formy předplatného zvolené následně v klientském účtu objednavatele.
 4. Zaplacením příslušné částky předplatného dochází k započetí předplatného období a okamžitému čerpání služeb Aplikace.
 5. Originál daňového dokladu za zaplacení předplatného bude objednavateli zaslán emailem do 3 dnů od připsání platby na účet poskytovatele.
 6. V případě prodlení objednavatele s úhradou může být pozastaven přístup k Aplikaci.
 7. Aplikace je určena profesionálům v oboru a slouží výhradně pro podnikatelskou činnost objednavatele. Aplikace není určena spotřebitelům.
 8. Objednavatel zaplatí poskytovateli všechny příslušné poplatky za předplatné v měně a podle platebních podmínek uvedených ve formuláři při registraci klientského účtu.

IV. Zkušební verze

 1. V případě, kdy objednavatel využívá služby Aplikace poprvé, v okamžiku a uzavření smlouvy započne běžet 14denní bezplatná zkušební verze Aplikace.
 2. Započetím zkušební verze aplikace objednavatel okamžitě čerpá služby Aplikace v režimu zkušební verze. To znamená, že objednavatel má plnohodnotný přístup do Aplikace a pokud do vypršení této zkušební verze objednavatel nezruší předplatné ve svém klientském účtu, jsou strženy finanční prostředky z platební karty vždy dle zvolené formy předplatného při registraci klientského účtu nebo dle formy předplatného zvolené následně v klientském účtu a počíná běžet standardní předplatné.

V. Práva duševního vlastnictví a podmínky užití

 1. Služba Aplikace je objednavateli poskytována výhradně jako služba a objednavatel nemá žádnou licenci nebo jiná práva k Aplikaci a materiálům, které jsou objednavateli zpřístupněny v rámci poskytování služby Aplikace, jakožto k předmětům duševního vlastnictví poskytovatele. Obsah Aplikace slouží pouze k potřebě objednatele, a to pro užití pouze jedním uživatelem.
 2. Objednavateli je zejména zakázáno modifikovat, předávat, publikovat, kopírovat, šířit či jinak rozmnožovat Aplikaci nebo její části a materiály, které jsou objednavateli zpřístupněny v rámci poskytování služby Aplikace, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.
 3. Dále je zakázáno zahrnutí materiálů nebo jejich částí, které jsou objednavateli zpřístupněny v rámci poskytování služby Aplikace, do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích pro komerční nebo nekomerční účely.
 4. Objednatel se zavazuje držet přihlašovací údaje v tajnosti a pokud se dozví, že došlo ke ztrátě, odcizení nebo zneužití přístupových údajů, informuje o tom LPE.
 5. Objednatel se zavazuje, že nebude žádným způsobem n narušovat či obcházet limity Aplikace, nebo bezpečnostní opatření softwarového vybavení a infrastruktury. Dále nezneužije cizí údaje k účtům v rámci Aplikace a nebude se ani snažit získat přístup do takových částí Aplikace, ke kterým nemá patřičná oprávnění S tím souvisí i to, že na Aplikaci nebude provádět kybernetické útoky.

VI. Údržba aplikace

 1. Poskytovatel může kdykoliv přerušit přístup ke službě Aplikace v případě, kdy je to nezbytně nutné z důvodu údržby Aplikace.

VII. Ukončení smlouvy

 1. Objednavatel je oprávněn vypovědět od smlouvu i bez uvedení důvodu. Výpověď může být učiněna e-mailem nebo v klientském účtu za pomocí portálu Stripe pro správu předplatného. Výpovědní doba trvá po dobu trvání aktuálně předplaceného období, k doběhu čerpání služby aplikace dojde do konce objednavatelem předplaceného období.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu i bez uvedení důvodu bez výpovědní lhůty v případě, že objednavatel poruší tyto všeobecné obchodní podmínky.

VIII. Odpovědnost poskytovatele za zpracování osobních údajů

 1. Poskytovatel je ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro vznik smluvního vztahu.

IX. Rozhodčí doložka

 1. Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, včetně sporů týkajících se jejího uzavření, platnosti, následků neplatnosti a ukončení, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to před jediným rozhodcem JUDr. Liborem Nedorostem, Ph.D. se sídlem a sudištěm Hlavní 40, 624 00 Brno. Datová schránka rozhodce ID: wtighee a jeho elektronická adresa [email protected]. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Poplatkovým řádem rozhodčího řízení, a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí doložky, která váže i právní nástupce smluvních stran.
 2. Rozhodčí řízení je neveřejné. Účastníci se dohodli dle § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení na tom, že k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů; v tom případě se rozhodčí řízení koná v sídle rozhodce. Pro doručování se ve smyslu ustanovení § 44 zákona o rozhodčím řízení použijí příslušná ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že pobyt účastníka není znám nebo se účastníkovi nepodařilo doručit písemnost, se smluvní strany dohodly, že rozhodce je oprávněn ustanovit opatrovníka pro doručování a v řízení tomuto účastníkovi v souladu s ust. § 29 o.s.ř. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením. Rozhodčí nález lze vydat i bez jeho odůvodnění, pokud se strany shodnou, že na jeho odůvodnění netrvají a bude konečný a pro strany závazný. V ostatním zde neuvedeném se rozhodčí řízení řídí vzorovým Jednacím řádem rozhodčího řízení a Poplatkovým řádem rozhodčího řízení, s nimiž se účastníci seznámili a na nichž se dohodli, že je beze změn akceptují. Není podstatné, zda se spor bude týkat všech, nebo jen některých účastníků této smlouvy.

X. Další práva a povinnosti stran

 1. Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.
 2. Poskytovatel není vázán žádnými kodexy chování. Ustanovení § 2389c až § 2389 e) NOZ se vylučuje.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený smlouvou a poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech:
  Tel.: 775 933 894
  Email: [email protected]
  Aktuální kontaktní údaje poskytovatele rovněž naleznete na webové stránce www.lpe.cz
 4. Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele platí ode dne jejich vydání na oficiální internetové stránce do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi objednavatelem a poskytovatelem se posuzují vždy podle ustanovení VOP platných v době uzavření příslušné smlouvy.
 5. V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících smlouvu platí před těmito VOP přednostně ujednání zvláštních podmínek uvedených ve smlouvě.
 6. Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami poskytovatele a objednavatele.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 8. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.

LPE s.r.o.

Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno

Denisa Zemánková
Otázky? Volejte Denise Denisa Zemánková
Denisa Zemánková

Nejste si
něčím jistí?
Volejte Denise

Denisa Zemánková 775 933 890 [email protected]
Kontakty