ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LPE s.r.o.

Vážení spotřebitelé a obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů (dále také jen „OÚ“) společností LPE s.r.o. (dále jen „LPE“) na portálu elektroteka.cz, jakožto správcem osobních údajů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

LPE tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a jejich ochraně proto věnujeme náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále také jen „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme v případě, že navštívíte naše webové stránky www.elektroteka.cz nebo využijete naší aplikace Elektrotéka na adrese moje.elektroteka.cz (dále také jen Aplikace“).

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů: společnost LPE s.r.o. se sídlem Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno, IČ 25547461, DIČ CZ 25547461, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. C 32327, zastoupená jednatelkou Lenkou Parýzkovou, kontaktní email: [email protected], tel.: +420 608 983 830.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: LPE nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci: LPE nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Doba zpracovávání údajů: LPE zpracovává Vaše osobní údaje po dobu, po kterou Vám poskytuje služby či plní vzájemnou smlouvu. Ke zpracování dále dochází po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností vyplývajících z platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmu LPE (tj. pro zasílání Newsletteru – více viz. čl. IV.), jsou Vaše OÚ zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

Automatizované individuální rozhodování: LPE neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: [email protected], tel.: 234 665 125.

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OÚ

Pokud u LPE objednáváte prostřednictvím webových stránek Aplikaci, budete požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji jsou zejména:

 1. Vaše jméno, příjmení a titul nebo
 2. obchodní firma,
 3. adresa nebo sídlo společnosti,
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. telefonní číslo nebo
 6. e-mailová adresa.

III. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

 1. zpracování za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi,
 2. zpracování za účelem plnění zákonné povinnosti, která se na LPE vztahuje (stanoví-li to právní předpis, tj. např. výše uvedené archivační povinnosti)
 3. zpracování za účelem oprávněného zájmu LPE (tj. zasílání reklamních sdělení - Newsletter).

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. poskytnutí Aplikace. 

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

V případě, že má LPE v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedeno v článcích výše, případně pro jiné účely, může tak činit pouze na základě Vámi platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zasílání newsletteru do e-mailu (obchodní sdělení)

 1. V rámci našeho oprávněného zájmu Vám budeme prostřednictvím našeho obchodního partnera společnosti Sendinblue (nyní Brevo) zasílat e-mailem newslettery.
 2. Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit. Pro odhlášení z odběru newsletteru můžete kontaktovat přímo nás na tel. č. 775 933 894 nebo e-mailem na [email protected]. Zrušení odběru můžete rovněž provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru.
 3. V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

V. ZPRACOVATELÉ OÚ

Vaše osobní údaje budou předány obchodním partnerům a subdodavatelům LPE (dále také jen „zpracovatelé“) pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci používání Aplikace takto získané údaje smí tito poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s během Aplikace. Zpracování osobních údajů provádí pro LPE zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb (zpracovatelů), kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů:

(Na vyžádání Vám rádi poskytneme informaci o konkrétních dodavatelích jednotlivých služeb.)

VI. PŘÍJEMCI OÚ

Kromě zpracovatelů můžeme poskytnout Vaše OÚ společnostem, které jsou partnery našich školení. Musí být k tomu ale udělen Váš souhlas.

VII. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OÚ

Jakožto subjekt údajů máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům - máte právo získat od LPE potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Krom toho máte právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.
 2. právo na opravu - máte právo na to, aby LPE bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“) -  máte právo na to, aby LPE bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v Nařízení.
 4. právo na omezení zpracování údajů  - máte právo na to, aby LPE omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) popřete přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby LPE mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) LPE již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody LPE převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Uplatnění tohoto práva tedy v praxi znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit jejich zpracování.
 5. právo vznést námitku proti zpracování - z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které LPE zpracovává z důvodu jejího oprávněného zájmu. LPE v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 6. právo na přenositelnost údajů – Vaše osobní údaje poskytnuté LPE máte právo získat ve  strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo je předat jinému správci, aniž by tomu LPE, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 7. podat stížnost u dozorového úřadu: domníváte-li se, že LPE nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.  Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: [email protected], tel.: 234 665 125.
 8. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: LPE je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Budete-li to požadovat, LPE Vás informuje o těchto příjemcích.
 9. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, LPE Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámí.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese [email protected].

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 31.8.2023.

Denisa Zemánková
Otázky? Volejte Denise Denisa Zemánková
Denisa Zemánková

Nejste si
něčím jistí?
Volejte Denise

Denisa Zemánková 775 933 890 [email protected]
Kontakty